Araştırma – Yaşar Üniversitesi
p7_1

Wellbeing, Housing, and Infrastructure in Turkey (WHIT)

Proje, kentsel yoksulluk kapsamnda İzmir’de yaşayan Suriyelilerin ve Türklerin yaşam alanlarını yenilikçi mühendislik ve mimari yaklaşımlarla iyileştirmeyi, bu konuda yeni çözüm önerileri üretmeyi amaçlamaktadır.

Yürütücü / Prof. Dr. Meltem Gürel

Araştırmacı / Doç. Dr. Ayselin Yıldız

Başlama Tarihi / Kasım 2019

Bitiş Tarihi / Kasım 2021

Projenin Diğer Ortakları / University of Brighton, School of Architecture, AKT II, TIAFI, İzmir

 

P1
p1_2
p1_3

İzmir’de Kentsel Dönüşüm Bağlamında İnşa Edilen Toplu Konutlarda Mekan, Tasarım ve Gündelik Yaşam İlişkilerinin Analizi: Örnekköy ve Uzundere Yerleşimleri

Amaç İzmir’de kentsel dönüşüm bağlamında inşa edilen toplu konutlardaki mekan kalitesinin yükseltilmesi için gerekli bilgi ve veri tabanının oluşturulması. Gerekçe İzmir’de kentsel dönüşüm projelerinin sayısının giderek arttığı günümüz koşullarında yenilenen bölgedeki nüfus genellikle kentin çeperlerinde inşa edilen toplu konut bölgelerine yerleştirilmektedir. Bunlar modernist planlama ve mimarlık pratiklerini izleyen ve ideal bir kullanıcı profili öngören yerleşimlerdir. Yerleştirilen nüfus ise çoğunlukla kent merkezine yakın, ancak niteliksiz alanlarda barınmakta olan düşük gelirli gruplardan oluşmaktadır. Dolayısıyla öngörülen kullanıcı ile gerçek kullanıcının alışageldiği mekansal pratikler; kamusallık ve mahremiyet kavramları ve toplumsal cinsiyet rolleri örtüşemeyebilmektedir. Bu projelere ilişkin mekan, tasarım ve gündelik yaşam ilişkilerinin analizinin yapılması ve yeni önerilerin geliştirilmesi, henüz gerçekleştirilmemiş olan projeler için yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyacaktır. Araştırma halihazırda yerleşimi tamamlanmış yegane iki örnek olan Örnekköy ve Uzundere yerleşimlerini kapsamaktadır. Kuramsal yaklaşım ve yöntem Araştırmanın kuramsal çizgisi, Henri Lefebvre ve Michel de Certeau gibi mekanı, mekansal üretim biçimleri, yaşanan pratikler ve mekanın maddeselliğinin eklemlenmesi yoluyla üretilen bir olgu olarak gören kuramcıları izlemektedir. Araştırma yöntemi bilgisayar destekli nitel veri analizi, yarı yapılandırılmış mülakat ve anket uygulamalarını içermektedir. Elde edilen bulgular dijital ortamda görselleştirilerek, interaktif bir bilgi ağına dönüşmesinin temeli atılmıştır. Hedefler ve katkı Araştırmanın hedefi İzmir’de kentsel dönüşüm nedeniyle gerçekleştirilmiş olan toplu konut uygulamalarında, öngörülen mekan kullanımlarına yönelik çözümlerin kullanıcıların alışageldikleri mekansal pratiklerle nasıl eklemlendiğini açıklığa kavuşturmaktır. Araştırma sonuçlarının aktarıldığı dijital bilgi ağı, yeni gelişmekte olan dijital beşeri bilimler (digital humanities) alanında yer almaktadır. Bulguların yorumlanması bundan sonra kentsel dönüşüm projeleri bağlamında inşa edilecek toplu konutların mekansal planlaması için yol gösterici nitelikte olacaktır.

Yürütücü / Prof. Dr. Gülsüm Baydar

Araştırmacılar / Doç. Dr. Murat Komesli, Yard. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Yard. Doç. Dr. Kıvanç Kılınç, Yard. Doç. Dr. Sevcan Sönmez

Bursiyerler / Araş. Gör. Dr. Çiğdem Çetinkaya, Ögr. Gör. Zeynep Akçay, Araş. Gör. Umut Altıntaş, Araş. Gör. Ebru Bengisu, Araş. Gör. Yasemin Oksel, Araş. Gör. Zeynep Oral, Araş. Gör. Gizem Özmen, Araş. Gör. Nazlı Yatağan, Mimar Sevinç Alkan, Mimar Özge Zafer

Yazılım Geliştiriciler / Yaz. Müh.Gözde Karadağ, Yaz. Müh. Su Taşbaş

Yazılım Destek / Fatih Duvahan

Başlama Tarihi / Şubat 2015

Bitiş Tarihi / Şubat 2016

Destek Aldığı Kurum / Tübitak

İletişim Bilgisi / Gülsüm Baydar, gulsum.baydar@yasar.edu.tr, 0(232)570 8117

p2_1

Yapıların Optimizasyon Tabanlı Mimari Tasarımı

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine göre inşaat sektörü, 7.5 trilyon ABD Doları ile küresel gayrisafi milli hasılanın %10’unu oluşturmakta ve 111 milyon kişiyi istihdam etmektedir. Ayrıca, günümüzde insanların vakitlerinin %80’inden fazlasını kapalı mekanlarda geçirdiği göz önünde bulundurulduğunda bina tasarımlarının optimum yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu gereklilik, mevcut binaların günün değişen şartları karşısında yetersiz kalmasından da kaynaklanmaktadır. Yakın gelecekte geleneksel yapıların yerini değişen işlevsel gereksinimlere ve çevresel koşullara uyum sağlayabilen yeni nesil binalar alacaktır. Bu tip yapıların tasarımı, farklı disiplinlerden pek çok sayıda ölçütün hesaba katılmasıyla yapılabilecektir. Çok sayıda tasarım seçeneği içerisinden optimizasyon araçlarının adapte edildiği tasarım süreci ile belirlenen amaçlara ulaşma olasılığı artacaktır. “OptArch” projesinin temel hedefi, uluslararası akademik kuruluş ve KOBİ’lere mensup araştırmacılardan oluşan çok disiplinli çalışma grupları arasında güçlü bir sinerji yaratarak binaların farklı tasarım aşamalarında uygulanacak optimizasyon teknikleri ve yöntemleri geliştirmektir. Geliştirilen çağdaş optimizasyon yöntemleriyle işlevsel, strüktürel ve iklimsel kriterlere en iyi şekilde cevap verebilen akıllı, enerji etkin ve düşük maliyetli yapı çözümleri sunmak projenin bir diğer hedefidir. Proje kapsamında şekil ve topoloji optimizasyon teknikleri bilgisayar destekli mimari tasarımda kullanılacaktır. Proje ile oluşturulan profesyonel ağ ile optimal çok disiplinli mimari tasarıma yönelik güncel uygulamalar için bilgi aktarımı ve çözüm önerileri yapılması sağlanacaktır.

Yürütücü / Dr. Öğrt. Üyesi Ferat Maden

Araştırmacılar / Araş. Gör. Duhan Ölmez, Araş. Gör. Erinç Yıldırım

Projenin Diğer Ortakları / National Technical University of Athens Ecole Polytechnique, Universite Paris Diderot, Institut Polytechnique De Grenoble, University of Cyprus, Izmir Institute of Technology, Shape Idiotiki Kefalaiouchiki Etairia, American Computers and Engineers Hellas SA, IOPTI

Başlama Tarihi / Şubat 2016

Bitiş Tarihi / Şubat 2020

Destek Aldığı Kurum / Horizon 2020: Marie Skłodowska-Curie – Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

İletişim Bilgisi / Feray Maden / feray.maden@yasar.edu.tr / 0232 570 8136

p3_1

Folkart Towers: Kentsel Dönüşümün Gündelik Yaşantıya Etkileri

Proje Bayraklı Salhane Bölgesinde kensel dönüşüm süreçlerinin söz konusu çevrede yaşayanların gündelik yaşamları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılan alan çalışmalarını kapsamaktadır. Bu çalışmalar başta Folkart Towers olmak üzere, kulelere komşu olan gecekondu mahallesi ve ticarethanelerin kullanıcıları üzerinde yürütülmüştür. Çalışma, yeterli ön araştırma yapmadan uygulamaya koyulan kentsel dönüşüm projelerinin negatif ve zaman zaman beklenmedik altyapısal, çevresel ve sosyal etkilere sebep olduğunu ortaya koymuş, bu etkilerin farklı kullanıcı grupları arasındaki dağılımını göstermiştir.

Yürütücü / Prof. Dr. Gülsüm Baydar

Araştırmacı / Cansu Karakız

Projenin Diğer Ortakları / National Technical University of Athens Ecole Polytechnique, Universite Paris Diderot, Institut Polytechnique De Grenoble, University of Cyprus, Izmir Institute of Technology, Shape Idiotiki Kefalaiouchiki Etairia, American Computers and Engineers Hellas SA, IOPTI

Başlama Tarihi / Eylül 2016

Bitiş Tarihi / Mart 2016

Destek Aldığı Kurum / BAP, Yaşar University

İletişim Bilgisi / Gülsüm Baydar, gulsum.baydar@yasar.edu.tr, 0232 570 8117

 

p4_1
p4_2

Pulse TU Delft Akıllı Güneş Gölgeleme Elemanları

Pulse binası, TU-Delft kampüsünde bulunan eğitim, çalışma ve etkinlik amaçlı kullanılan sürdürülebilir bir binadır. Binanın uygun yönelimi ve programının ötesinde, binanın cephe ve iç mekândaki fazla ısı yükünü azaltmak amacıyla güneybatı cephesinde güneş gölgeleme elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı belirtilen cephe önüne güneş kırıcı paneller bulutu tasarlayıp 3 boyutlu yazıcı ile üretmektir. Güneş kırıcı panellerin optimizasyonu için göz önünde bulundurulan faktörler: Güneş kırıcılığı: Cepheye vuran fazla ışığı kesen ve yeterli miktarda güneş ışığını alan. Günışığı girişi: Cephenin arkasındaki programı dikkate alan. Görüş: Çatı bahçesine ve meydana olan görüş. Yapı: Malzeme kullanımı. Bu projede Yaşar Üniversitesi ekibi bilişimsel tasarım (computational design) sürecinde çalışmıştır. Günışığı ve malzeme kullanımını dikkate alan çok amaçlı optimizasyon modeli geliştirilip farklı panel tasarım alternatifleri sunmuşlardır.

Araştırmacılar / Ioannis Chatzikonstantinou (Design Informatics), Cemre Çubukçuoğlu (Design Informatics), Ayca Kırımtat (Design Informatics) 

Projenin Diğer Ortakları / TU Delft, Ector Hoogstad Architecten

Başlama Tarihi / Eylül 2015

Bitiş Tarihi / Şubat 2017

Destek Aldığı Kurum / Ector Hoogstad Architects, the Architectural Firm Leading the Design of the PULSE Building

İletişim Bilgisi / Cemre Çubukçuoğlu, cemre.cubukcuoglu@yasar.edu.tr, +905324810228 / Ioannis Chatzikonstantinou, i.chatzikonstantinou@tudelft.nl

p5_1

Ofislerde Kullanıcıların Aydınlatma Sistemi ve Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkinliği: Kullanıcı Kontrolü

Doktora tez çalışması kapsamında yapılmakta olan bu çalışmanın ‘alan çalışması’ aşamasında; Mayıs-Haziran ile Eylül-Aralık ayları arasında İYTE Mimarlık ve Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakülteleri içindeki farklı yön, kullanıcı sayısı ve tefrişe sahip akademik personel odalarındaki kullanıcıların aydınlatma sistemlerine olan müdahaleleri incelenecektir.

Yürütücü  / Doç.Dr. Tuğçe Kazanasmaz

Araştırmacılar / Öğr. Gör. Arzu Cilasun

Başlama Tarihi / Mart 2014

Bitiş Tarihi / Mart 2015

Destek Aldığı Kurum / İYTE

İletişim Bilgisi / tugcekazanasmaz@iyte.edu.tr arzu.cilasun@yasar.edu.tr

p6_1

İzmir’de Üniversite Kampüsündeki Mimarlık Stüdyo Binasının Enerji-Etkin İyileştirme (Retrofit) Önerisi

Bu projenin amacı, mevcut bir üniversite binasının enerji kazanç ve kayıplarını tespit edip, proje kapsamında satın alınacak olan ölçüm sistemleri ile binanın deneysel analizinin yapılması; alınan ölçüm sonuçlarını sınır değer olarak tanımlayarak binanın simülasyon modelinin oluşturulması; yapılacak hata analizi ile geliştirilen simülasyon modelinin doğruluğunun sınanması; bina için parametrik tasarım yapılarak bir kabuk tasarlanması ve bu kabuğun strüktürel sağlamlığının analizinin yapılması; bu kabuk strüktüründe binanın ısıtma, soğutma ve aydınlatma yüklerini azaltmaya yönelik pasif tasarım stratejileri ve yöntemleri uygulanması durumunun simülasyon modeli oluşturularak, iyileştirilme sonucunda enerji tüketimlerindeki azalmanın tespit edilmesidir.

Yürütücü / Doç. Dr. Başak Kundakçı Koyunbaba

Danışman / Prof. Dr. Sevil Sarıyıldız, Prof. Dr. Zerrin Yılmaz

Bursiyer / Öğr. Gör. Arzu Cilasun, Öğr. Gör. Ioannis Chatziantoniou, Arş. Gör. Berk Ekici, Arş. Gör. Ayça Kırımtat, Arş. Gör. Erinç Yıldırım

Başlama Tarihi / Aralık 2014

Bitiş Tarihi / Aralık 2016

Destek Aldığı Kurum / Tübitak 3001

İletişim Bilgisi / Doç.Dr. Başak Kundakçı Koyunbaba basak.kundakci@yasar.edu.tr